เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อรถยนต์ และแนวทางปฏิบัติจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์รถยนต์

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง จัดไฟแนนซ์รถยนต์ซื้อขายกันเอง รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ปลอดภาระผ่อน ปิดบัญชีย้ายไฟแนนซ์ เปลี่ยนชื่อจัดใหม่ เบื้องต้น

ธุระกรรมสินเชื่อรถยนต์มือสอง ไม่ว่าจะเป็นเคสของการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ที่ตกลงซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนรถมือสองกันเอง หรือจะเป็นเคสรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่เจ้าของรถยนต์ติดต่อยื่นขอสินเชื่อรถยนต์เพื่อสนองต่อความต้องการตนเองก็ตาม ล้วนแล้วต้องมีเอกสารประกอบในการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสองกับทางไฟแนนซ์รถ ซึ่งเอกสารที่ใช้แต่ละสาขาอาชีพย่อมมีความแตกต่างกันไป แต่หลักใหญ่แล้วเอกสารที่ต้องมีแน่นอนสำหรับทุกครั้งที่ยื่นเอกสารขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง ก็คือ

เอกสารที่ใช้ประกอบทำเรื่องสินเชื่อรถยนต์มือสองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นผู้ขอสินเชื่อรถยนต์กับผู้ค้ำประกันรถยนต์ และในส่วนที่สองเป็นส่วนของเจ้าของรถยนต์

เอกสารที่ใช้ประกอบยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสองเบื้องต้น
ส่วนเอกสารผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน ส่วนของเจ้าของรถยนต์
 • บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สมุดเงินฝากเงิน อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
 • ใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จผ่อนบ้าน (ถ้ามี)
 • ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • ใบพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • ถ่ายรูปบ้าน (ภายในภาย 4 มุม, เลขที่บ้าน, ตัวบ้าน)
 • ถ่ายรูปกิจการ (เลขที่บ้าน, ป้ายชื่อกิจการ, ภายใน4มุม, ตัวอาคาร, สต็อกของ) (ถ้ามี)
 • ตราประทับ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือ
 • สำเนาหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองล่าสุด
 • หน้า16 ภาษีรถ (ถ้ามี)
 • หน้า18 แจ้งใช้ ดัดแปลง (ถ้ามี)
 • เอกสารประกอบจัดไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ สินเชื่อรถแลกเงิน


  แนวทางขั้นตอนปฏิบัติ เคสจัดไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ ปิดบัญชี ย้ายไฟแนนซ์จัดใหม่เปลี่ยน สินเชื่อรถแลกเงินรถยังมีขับ

  เอกสารประกอบจัดไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ สินเชื่อรถแลกเงิน1.จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถส่งเอกสารประกอบขอสินเชื่อเพื่อประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยสแกนเอกสารส่งทาง e-mail : five4cash@hotmail.com (พร้อมข้อมูลรายละเอียดต่างๆและเบอร์ติดต่อกลับ)

  2.ขับรถยนต์เดินทางมาติดต่อเราที่ออฟฟิศ Five4cash ได้ทุกวัน เพื่อรับข้อมูลเครดิตผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันและช่วยเรียบเรียงเอกสารให้มีความไหลลื่นในการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์อนุมัติผ่านด้วยเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด

  ** ในกรณี ซื้อขายกันเองจัดไฟแนนซ์ ผู้ขายไม่สะดวกมาพร้อมผู้ซื้อขอสำเนารถยนต์หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ หน้า16ภาษี หน้า18แจ้งใช้ ดัดแปลงสภาพรถยนต์ พร้อมถ่ายรูปรถยนต์ 4มุม ภายใน ห้องเครื่อง และ ที่สำคัญขอสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถยนต์ ระบุ "อนุญาตให้คุณ.........จัดไฟแนนซ์รถยนต์เลขทะเบียน...............ผ่าน five4cash ลงวันที่ รับรองสำเนาถูกต้อง" **

  3.เมื่อทุกอย่างลงตัวด้วยทุกเงื่อนไขไฟแนนซ์ ก็ดำเนินการทำสัญญากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของทางไฟแนนซ์โดยตรง และตรวจดูสภาพรถยนต์เบื้องต้น ถ่ายรูปรถยนต์ ลอกเลขเครื่องยนต์ ลอกเลขตัวถังรถยนต์

  4.หลังทำสัญญาส่งเอกสารครบเรียบร้อย จะเข้าสู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลของทางไฟแนนซ์รถยนต์

  5.จะทราบผลหลังจากการตรวจสอบข้อมูลในกรณีปกติจะทราบผลประมาณ2-4วันทำการ

  6.ผลอนุมัติเจ้าหน้าสินเชื่อจะโทรแจ้งให้ทราบ หรือท่านอาจจะได้รับทราบจากทางเต็นท์รถ หรือผู้ประสานธุระกรรมสินเชื่อ ทางใดทางหนึ่ง

  **** กรณีรถยนต์ผ่อนชำระอยู่กับทางสถาบันการเงิน ต้องดำเนินการปิดบัญชีรถยนต์ด้วยเงินสด(ระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันเอง ไม่รับโอนหนี้สินเชื่อรถยนต์ซึ้งกันและกัน) เพื่อรับเล่มทะเบียนรถยนต์ส่งโอนเข้าชื่อสถาบันการเงินแห่งใหม่ ****

  7.ส่งเล่มทะเบียนรถยนต์ทำเอกสารโอนรถและทำเรื่องโอนรถยนต์เข้าไฟแนนซ์

  8.ทางสถาบันการเงินนัดตรวจสภาพรถยนต์ ทำการโอนเข้าชื่อสถาบันการเงินเป็นผู้กรรมสิทธิ์รถ ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีหนังสือรับรองการชำระเงินจากสถาบันการเงินให้แก่ทางผู้ ขายประกอบกับหนังสือรับรองวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินด้วย

  9.เมื่อโอนเรียบร้อยทางสถาบันการเงิน ตรวจสอบผลโอน ตรวจสอบความถูกต้องของเล่มทะเบียน แล้วจึงนำเล่มทะเบียนรถยนต์ ทำเรื่องเบิกแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ในเล่ม ทะเบียน ระยะเวลาประมาณ4วันทำการ

  10.รับแคชเชียร์เช็ค นำเช็คไปเบิกเงินได้เลย(ตรงธนาคารตรงสาขาที่เช็คออก) หรือ รอเคลียร์ริ่ง1วันทำการ

  เอกสารที่ใช้ประกอบเรื่องโอน หลังจากจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือสินเชื่อรถแลกเงินรถยังมีขับอนุมัติผ่าน

  1 เล่มทะเบียนรถยนต์คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์

  2 ใบคำขอโอนรถยนต์
  - ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เซ็นต์ชื่อในช่องผู้โอน
  - สถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์ โดยผู้รับมอบอำนาจหรือผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ในช่องผู้รับโอน 2 ช่อง

  3 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ..................เลข ทะเบียน.........................

  4 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ..................เลข ทะเบียน.........................

  5 หนังสือรับรองชำระการเงิน จากสถาบันการเงินชำระเงินให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์
  6 หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินที่ยื่นสินเชื่อรถยนต์ในการประกอบกิจการธุรกิจ ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ..................เลขทะเบียน.........................

  7 สำเนาประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจแทน เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ..................เลข ทะเบียน.........................

  8 สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจแทน เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ..................เลข ทะเบียน.........................


  เอกสารประกอบจัดไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ สินเชื่อรถแลกเงิน

  ขั้นตอนหลังจากอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ ทำเรื่องโอนรถยนต์เป็นไปตามเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด ทำไมถึงต้องรอ 4 วันทำการถึงได้รับแคชเชียร์เช็ค
  ---> สินเชื่ออนุมัติผ่าน
  ---> ส่งเล่มทะเบียนทำเอกสารโอน
  ---> นัดตรวจสภาพรถยนต์ ทำเรื่องโอน
  ---> ผลโอนเสร็จเรียบร้อย
  ---> สถาบันการเงินตรวจเช็กรายละเอียดความถูกต้องของเล่มทะเบียนเรียบร้อยสมบูรณ์
  ---> สถาบันการเงินทำเรื่องเบิกเช็คสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์
  ---> รับแคชเชียร์เช็ค เบิกเงิน

  ** ไฟแนนซ์รถจะสั่งจ่ายชำระค่ารถยนต์เป็นเช็คประทับตราเข้าบัญชีเท่านั้น ถ้าประสงค์ที่จะเบิกถอนเงินสดเลย จะต้องมีบัญชีธนาคารของไฟแนนซ์รถที่ทำเช็คสั่งจ่ายมาให้ เข้าเช็คตรงธนาคาร ตรงสาขาที่เช็คออกก็สามารถดำเนินการเบิกถอนเงินสดได้ทันที / แต่ถ้าเข้าเช็คต่างธนาคารจะต้องรอเคลียร์ริ่งตามระบบเช็คประมาณ1วันทำการเป็นอย่างน้อยจึงจะเบิกถอนเงินสดได้